Oferta dla Rolników

Gwarancje i Poręczenia

Image
Bank to nie tylko obsługa rachunków czy kredytów. W swojej ofercie instytucja ta ma wachlarz usług, wśród których na uwagę zasługują Gwarancje i poręczenia.
 • Udzielane w obrocie krajowym
 • Udzielane w złotych
 • Wzrost wiarygodności firmy wobec partnerów handlowych
 • Redukcja ryzyka związanego z kontrahentem oraz z realizacją kontraktu/umowy
 • Brak konieczności angażowania własnych środków finansowych
 • o udzielnie poręczenia/gwarancji może ubiegać się MŚP,
 • poręczeniem/gwarancją mogą zostać objęte projekty, realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, infrastrukturalne, związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych,
 • wartość udzielonego poręczenia/gwarancji mieści się w granicach od 100 000 PLN do 10 000 000 EUR (równowartość w zł), max 80% kwoty kredytu,
 • z tytułu udzielenia poręczenia/gwarancji pobierana jest prowizja,
 • zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.

1) Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych

 • o udzielenie mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które spełniają warunki
 • do uzyskania kredytu inwestycyjnego, przeznaczonego na realizację inwestycji, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009r w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • jeżeli nie posiadają pełnego zabezpieczenia kredytu, jednak posiadają zdolność do spłaty zabezpieczonego przez Agencję kredytu wraz z odsetkami,
 • udzielenie poręczenia/ gwarancji uzależnione jest od niezalegania przez kredytobiorcę z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz wobec Agencji z tytułu udzielonej pomocy,
 • z tytułu udzielenia poręczenia/gwarancji pobierana jest prowizja w wysokości uzależnionej od okresu, na jaki ma zostać udzielone,
 • zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.


2) Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów klęskowych

 • o udzielenie poręczenia/gwarancji spłaty kredytu klęskowego, mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które spełniają warunki do uzyskania kredytu klęskowego przeznaczonego na wznowienie kosztów produkcji lub odtworzenie środków trwałych po klęskach suszy, gradobicia, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, piorunu, obsunięcie ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
 • jeżeli nie posiadają pełnego zabezpieczenia kredytu, jednak posiadają zdolność do spłaty zabezpieczonego przez Agencję kredytu wraz z odsetkami,
 • udzielenie poręczenia/ gwarancji uzależnione jest od niezalegania przez kredytobiorcę z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz wobec Agencji z tytułu udzielonej pomocy,
 • z tytułu udzielenia poręczenia/gwarancji pobierana jest prowizja w wysokości uzależnionej od okresu, na jaki ma zostać udzielone,
 • zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Bądź na bieżąco

Aktualności i komunikaty

Bankuj wygodnie

Odpowiedzialnie i Bezpiecznie


Usługi dedykowane

Dla Twojej Firmy

Leasing

Leasing

Finansowanie dla firm
Image
Więcej informacji o ofercie i innych produktach dedykowanych, uzyskasz w naszych Oddziałach.

Dowiedz się więcej