Historia Banku

26 marca 1950 roku zostało zwołane Zgromadzenie założycielskie Spółdzielni

pod nazwą „Gminna Kasa Spółdzielcza w Świdwinie". Zebraniu przewodniczył Alojzy Kubanek – przedstawiciel Banku Rolnego. Na sekretarza wybrano Leszka Cieślickiego, a na ławników Michała Kozłowskiego i Józefa Belkę.

W skład pierwszego Zarządu weszli:

 • Leszek Cieślicki – przewodniczący Zarządu,
 • Stanisław Kadlec – członek,
 • Michał Kozłowski – członek.
W 1954 roku utworzono stanowisko kierownika GKS. Jako pierwszy stanowisko to objął Alojzy Kubanek, który funkcję tę pełnił do 21 maja 1967 roku. Kolejnymi kierownikami Banku byli: Jan Zarębski (do 1970 r.), Adam Malinka (do 1975 r.), Andrzej Przygórski (od 12.10.1975 r. objął funkcję dyrektora Banku).
Image
W 1960 roku na Walnym Zgromadzeniu członków zmieniono nazwę Banku na Spółdzielnię Oszczędnościowo Pożyczkową (SOP). W latach 1963-1973 nazwa Spółdzielni brzmiała Bank Ludowy. W roku 1973 uchwalono nazwę Bank Spółdzielczy (BS), która przetrwała do 1999 roku. W 1975 roku Bank i jego samorząd przezwyciężył trudności spowodowane reorganizacją podziału administracyjnego Polski. BS w Świdwinie przejął wszystkie kompetencje Banku Rolnego, co zmusiło Spółdzielnię do zmiany Statutu. Siedziba Banku mieściła się do 1979 roku w lokalu dzierżawionym od PZGSu przy ul. Niedziałkowskiego 5. Budynek mieszczący się przy ul. 3 Marca 29 kupiony został od Urzędu Miasta Świdwin w roku 1979. Bank miał w nim swą siedzibę do końca 2011 r., a obecnie mieści się tu Oddział Banku. W 2011 roku, po gruntownej przebudowie, otwarto nową siedzibę Centrali Banku przy ul. Niedziałkowskiego 5, gdzie do tego czasu mieściła się Filia świdwińskiego Oddziału Banku.

Prezesami Banku w poszczególnych latach byli:

 • Alojzy Kubanek – do 1967 r. – etatowy,
 • Jan Zarębski – do 1970 r. – etatowy,
 • Stanisław Cichocki – do 1972 r. – społeczny,
 • Franciszek Dzisiewicz – do 1975 r. – społeczny,
 • Jan Ostapiec – do 1995 r. – społeczny.

26 marca 1980 roku Bank obchodził uroczyście 30-lecie istnienia. Wyniki działalności Banku w 1980 roku zostały ocenione na Walnym Zebraniu Przedstawicieli Członków BS w dniu 5 czerwca 1981 roku. Pomimo, że rok ten był pełen społecznych niepokojów i gwałtownych protestów przeciwko pogarszającym się warunkom życia, wynik finansowy Banku okazał się bardzo korzystny. Bank, uchwała Prezydium WRN z dnia 30.01.1980 r., wyróżniony został Odznaką Honorową „Za zasługi dla rozwoju Województwa Koszalińskiego”. W 1982 roku utrwalone zaufanie do Banku sprawiło, iż Bank Spółdzielczy w Świdwinie był najlepszy w województwie koszalińskim pod względem wysokości zgromadzonych oszczędności. 6 maja 1983 roku na Zebraniu Przedstawicieli wybrano nową Radę Nadzorczą w składzie: Franciszek Kieruzel, Czesław Kowalewski, Cecylia Woźniak, Stanisława Krakowiak, Zdzisław Wójcik, Antoni Klasiński, Stanisław Kiełtyka, Barbara Gaj, Ireneusz Pawlak, Marianna Kostro, Józef Czarnecki, Helena Piotrowska, Bogusław Tyma, Bernard Laufer, Bolesław Mich. W tym samym roku uruchomiono punkt kasowy na bazie skupu w Świdwinie. We wrześniu zakupiono budynek na potrzeby Oddziału w Gminie Sławoborze.

Ustawa Sejmowa z 20 stycznia 1990 roku postawiła wszystkie Związki Spółdzielcze w stan likwidacji. Do 31 marca 1990 roku wszystkie Spółdzielnie zobowiązane zostały do przeprowadzenia przedterminowych wyborów do organów spółdzielni. Dlatego 20 marca Zebranie Przedstawicieli Banku w Świdwinie dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej.

W jej skład weszli:

 • Franciszek Kieruzel – przewodniczący,
 • Czesław Kowalewski – zastępca Przewodniczącego,

oraz członkowie: Mieczysław Bieńczak, Stanisław Brodowicz, Ryszard Englisz, Barbara Gaj, Józef Kłosowski, Stanisław Kiełtyka, Bernard Laufer, Ireneusz Pawlak, Tadeusz Paciorek, Paweł Tokarski, Bogusław Tyma, Zdzisław Wójcik, Henryk Kowalczyk.

Rada Nadzorcza w tym samym dniu wybrała Zarząd Banku w składzie:

 • Jan Ostapiec – prezes Zarządu – społeczny,
 • Andrzej Przygórski – zastępca prezesa Zarządu – etatowy,
 • Władysław Wiak – członek – społeczny,
 • Irena Kowalska – członek – etatowy.

W dniu 19 kwietnia 1990 roku Rada Nadzorcza uzupełniła skład Zarządu, powołując na członka – Marię Pawlaczyk – pełniącą funkcję zastępcy dyrektora BS. Rozpoczęto wprowadzanie komputeryzacji Banku. W kwietniu 1992 roku Bank uruchomił dwa kantory wymiany walut w Świdwinie i Sławoborzu. Oddziały w Brzeżnie i Sławoborzu przekształcone zostały w punkty kasowe w związku z likwidacją struktury oddziałowej Banku. Nastąpiła redukcja zatrudnienia o 10 osób w związku z gwałtownym zmniejszeniem państwowych podmiotów gospodarczych (likwidacja PGR). Rozpoczęcie funkcjonowania Ustawy o Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużania Rolnictwa, z której skorzystało 31 rolników zadłużonych w Banku. Rok 1993 zapisał się inicjatywami zmierzającymi do samoobrony Banków Spółdzielczych w związku z licznymi upadkami BS i złą atmosferą w prasie. Zrealizowano wzajemne członkostwo z 18 bankami woj. koszalińskiego oraz stworzono fundusz samopomocowy. Rozpoczęto dyskusję na temat restrukturyzacji BGŻ i BS. W roku 1994 rozpoczęto deklarowanie środków wymaganych przy powołaniu Bałtyckiego Banku Regionalnego w Koszalinie. W tym celu obradowały 2 Nadzwyczajne Zebrania Przedstawicieli 21.10 i 14.12.1994 r. – jako początek realizacji Ustawy z 24.06.1994 roku. Jak się okazało, poza ściągnięciem z Banków Spółdzielczych środków na utworzenie Banków Regionalnych oraz przejęciem niewielkiego złego portfela kredytowego, nie zrealizowano najważniejszego zadania, jakim miała być konsolidacja działalności oraz bilansów Banków Spółdzielczych.

W latach 1995-1999 Zarząd Banku stanowią:

 • Andrzej Przygórski – prezes Zarządu,
 • Irena Kowalska – członek Zarządu – główny księgowy,
 • Sabina Strenk – członek Zarządu – specjalista ds. kredytów.
Image
Historia Banku

Rok 1998 zapoczątkował poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów progów kapitałowych

Porozumienie z Zarządami oraz Radami Nadzorczymi Banków Spółdzielczych w Będzinie, Czaplinku, Gościnie, Bornem Sulinowie i Rymaniu w sprawie wspólnego połączenia działalności z BS w Świdwinie, za zgodą KNB zakończyło się sukcesem. Podjęcie przez Zebranie Przedstawicieli uchwał łączeniowych z dniem 1 lipca 1999 roku w/w grupy bankowej, rejestracja sądowa połączenia oraz nowego Statutu w grudniu 1999 roku oraz uchwalenie nowej nazwy Banku – „Pomorski Bank Spółdzielczy" z siedzibą w Świdwinie rozpoczął kolejny nowy etap w historii spółdzielczej Banku w Świdwinie.

W wyniku połączenia powstała silna spółdzielcza jednostka bankowa o dużym obszarze działania obejmującym teren powiatów: drawskiego, świdwińskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego oraz powiatów ościennych (łączenie 13 powiatów i miasto Koszalin).

W pierwszym okresie istnienia Pomorskiego Banku Spółdzielczego – zgodnie z porozumieniem zawartym przez łączące się banki – Zarząd Banku przejściowo składał się aż z 13 osób reprezentujących wszystkie oddziały.

Pierwszym prezesem Zarządu PBS został dotychczasowy prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Świdwinie – Andrzej Przygórski, natomiast nowo wybranej 15-osobowej Radzie Nadzorczej przewodniczył Bogusław Tyma.

Stopniowo zmniejszono liczbę członków Zarządu do 5 osób.

Przez szereg lat Zarząd działał w pięcioosobowym składzie:

 • Krzysztof Drapała – prezes Zarządu,
 • Zbigniew Januszaniec – zastępca prezesa Zarządu,
 • Leszek Nienartowicz – zastępca prezesa Zarządu,
 • Irena Hudaniec – członek Zarządu,
 • Teresa Turkacz – członek Zarządu.

W wyniku kolejnych zmian organizacyjnych liczbę członków Zarządu zmniejszono do trzech osób. Od 2009 do 2021 roku Zarząd Banku działał w składzie:

 • Krzysztof Drapała – prezes Zarządu,
 • Leszek Nienartowicz – Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za pion finansowy,
 • Tomasz Święs – Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za pion handlowy.

W roku 2021 do zarządu Banku dołączył Henryk Grusza - wiceprezes Zarządu.

W roku 2023 - w związku z zakończeniem aktywności zawodowej wieloletniego Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Drapała - Rada Nadzorcza powierzyła z dniem 15.05.2023r. stanowisko Prezesa Zarządu Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie Panu Leszkowi Nienartowiczowi.

Od 15 maja 2023 roku Zarząd Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie pracuje w składzie:

 • Leszek Nienartowicz – Prezes Zarządu,
 • Tomasz Święs – Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za pion handlowy,
 • Henryk Grusza – Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za pion finansowy.