Programy Rządowe

Ustawowe Wakacje Kredytowe

Od dnia 29 lipca 2022 r. można składać wnioski o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego i skorzystania z tzw. "wakacji kredytowych".
Zobacz wszystkie aktualności
Image
Image
Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom przysługuje Państwu prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:
  • posiadasz w Banku kredyt udzielony w walucie polskiej, (UWAGA! uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska), przeznaczony na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • zawarłeś umowę przed dniem 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,
  • wraz z wnioskiem złożysz oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • możesz zawiesić spłatę tylko jednego kredytu hipotecznego,
  • w każdym okresie musisz złożyć oddzielny wniosek. Kolejny wniosek możesz złożyć po zakończeniu poprzedniego okresu zawieszenia; Jednorazowo możesz wnioskować o jeden lub dwa miesiące ustawowych wakacji kredytowych,
  • by skutecznie zawiesić spłatę kredytu na dany miesiąc, wniosek musisz złożyć przed datą zapadalności danej raty. Wtedy jej nie pobierzemy.
Spłatę kredytu możesz zawiesić:
  • w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – maksymalnie na 2 miesiące,
  • w 4 kwartale kalendarzowym 2022 r. – maksymalnie na 2 miesiące,
  • w 2023 r. – maksymalnie na 1 miesiąc  w każdym kwartale kalendarzowym.
W okresie zawieszenia Bank nie będzie naliczał odsetek umownych,  pobierał płatności wynikających z ww. umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji wynikających z umowy.

Zawieszenie spłaty kredytu skutkuje przedłużeniem okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w umowie o okres zawieszenia spłaty kredytu określony we wniosku.

Po ustaniu okresu zawieszenia Bank prześle aktualny harmonogram spłaty kredytu.

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udostępnimy 29 lipca 2022 r. na stronie internetowej. 

Więcej informacji uzyskacie Państwo w Oddziałach Banku, dzwoniąc pod nr telefonu 943652361, a także na www.wakacjekredytowe.gov.pl.

Najczęściej zadawane pytania

FAQ

Kiedy mogę złożyć wniosek ?
Wnioski można składać od 29-07-2022 r. Spłata rat kredytu zostaje zawieszona od dnia skutecznego doręczenia  prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku do Banku, na okres wskazany we wniosku. Wniosek należy złożyć przed datą zapadalności danej raty. Oddzielny wniosek należy złożyć dla każdego okresu zawieszenia spłat. A zatem osobno dla sierpnia i września 2022 r., IV kw. 2022 r. oraz poszczególnych kwartałów w 2023 r.