Tekst jednolity Statutu Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie uwzględniający zmiany wprowadzone:

1) uchwałą nr 14/2017 Zebrania Przedstawicieli Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie z dnia 28.11.2017 r.

Statut Banku

 • 1. Postanowienia Ogólne

  § 1

  Bank Spółdzielczy działa pod firmą: Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie i posługuje się skrótem PBS Świdwin, zwany w dalszej części Statutu: „Bankiem”.

  § 2

  Bank jest spółdzielnią prowadzącą samodzielnie i samorządnie swoją działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustaw:
  1) z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających,
  2) z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
  3) z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,
  4) z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  a także na podstawie niniejszego Statutu.

  § 3

  1. Siedzibą Banku jest Świdwin.
  2. Bank działa na terenie województwa zachodniopomorskiego.
  3. Bank działa również na terenie powiatów: złotowskiego, człuchowskiego, bytowskiego, słupskiego, gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i pilskiego.
  4. Bank jest zrzeszony z Bankiem Zrzeszającym,
  5. Bank założony jest na czas nieokreślony.

  §  4
  1. Podstawową strukturę organizacyjną w Banku tworzą:
  1) Centrala,
  2) Oddziały.
  2. W ramach Banku tworzone są: filie, punkty kasowe, agencje, podporządkowane bezpośrednio Centrali lub Oddziałom.
  3. Szczegółową strukturę organizacyjną w Banku określa regulamin organizacyjny.

 • 2. Przedmiot Działania

  § 5
  1. Bank wykonuje następujące czynności bankowe:
  1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
  2) prowadzenie innych rachunków bankowych,
  3) udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych osobom fizycznym zamieszkującym lub prowadzącym przedsiębiorstwo na terenie działania Banku lub osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej a posiadającym zdolność prawną, mającym siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku,
  4) udzielanie, w zakresie i trybie uzgodnionym z Bankiem Zrzeszającym, gwarancji bankowych i poręczeń osobom fizycznym zamieszkującym lub prowadzącym przedsiębiorstwo na terenie działania Banku lub osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej a posiadającym zdolność prawną, mającym siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku,
  5) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
  6) operacje czekowe i wekslowe,
  7) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
  8) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
  9) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
  10) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
  11) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.
  2. Bank wykonuje następujące czynności bankowe w imieniu i na rzecz Banku Zrzeszającego:
  1) wydawanie kart płatniczych,
  2) udzielanie kredytów.
  3. Ponadto Bank wykonuje następujące czynności:
  1) obejmuje lub nabywa akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, przy czym każdorazowe objęcie lub nabycie z wyłączeniem objęcia lub nabycia akcji, praw z akcji lub udziałów banków wymaga uzyskania zgody Banku Zrzeszającego,
  2) dokonuje, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż:
  a) 5 lat od daty nabycia – w odniesieniu do nieruchomości,
  b) 3 lata od daty nabycia – w odniesieniu do pozostałych składników majątku,
  3) nabywa i zbywa nieruchomości,
  4) świadczy usługi konsultacyjno – doradcze w sprawach finansowych,
  5) świadczy inne usługi finansowe w zakresie:
  a) pośrednictwa przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych,
  b) wykonywania w imieniu i na rzecz Banku Zrzeszającego określonych w pełnomocnictwie tego Banku operacji związanych z pośrednictwem w dokonywaniu przekazów pieniężnych za granicę,
  c) wykonywania w imieniu i na rzecz Banku Zrzeszającego na podstawie umowy agencyjnej operacji związanych z obsługą międzynarodowych i krajowych przekazów pieniężnych w ramach sieci Western Union Money Transfer,
  d) pośrednictwo w zakresie leasingu finansowego,
  6) prowadzi działalność factoringową.
  4.Obowiązek sprzedaży, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 nie spoczywa na Banku, jeżeli przejęte składniki majątku wykorzysta do prowadzenia własnej działalności bankowej.

 • 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

  §  6
  1.Członkiem Banku może być:
  1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  2) osoba prawna.
  2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie podpisanej przez wnioskodawcę pisemnej deklaracji. O przyjęciu w poczet członków Banku decyduje Zarząd podejmując uchwałę w tym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji.
  3. Zainteresowany powinien zostać powiadomiony pisemnie o uchwale o przyjęciu w poczet członków Banku lub uchwale odmawiającej przyjęcia, w terminie 14 dni od jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
  4. Zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia do Rady pisemnego odwołania od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków Banku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  5. Rada zobowiązana jest do rozpatrzenia odwołania w terminie 90 dni od daty otrzymania odwołania przez Bank. Decyzja Rady jest ostateczna.
  6. Uchwały o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków Banku wchodzą w życie z dniem podjęcia.
  7. Deklaracja zawiera:
  1) w przypadku osób fizycznych: imię lub imiona, nazwisko, miejsce   zamieszkania, numer PESEL, data urodzenia, imię ojca,
  2) w przypadku osób prawnych: nazwę, siedzibę, numer KRS,    oznaczenie właściwego sądu rejestrowego, numer NIP, numer REGON.
  8. Ponadto w deklaracji powinny znaleźć się informacje o ilości zadeklarowanych udziałów, ewentualnie może być wskazana osoba, której po śmierci członka Banku należy wypłacić udziały.
  9. Rejestr członków prowadzi Zarząd. W rejestrze ewidencjonuje się imię lub imiona oraz nazwisko, miejsce zamieszkania członków będących osobami fizycznymi, nazwę i siedzibę - w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi, wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, a także imię ojca i datę urodzenia oraz numer PESEL członków będących osobami fizycznymi, jak również numer NIP, numer KRS, numer REGON oraz właściwy sąd rejestrowy w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi.
  10. Udziały zmarłego członka Banku przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobiercę, który jest członkiem Banku lub złożył deklarację przystąpienia do Banku. W przypadku większej liczby spadkobierców, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który nabywa prawo do udziałów, chyba że podzielą oni udziały między tych spadkobierców, którzy złożyli deklarację przystąpienia.
  11. Spadkobierca członka Banku może nabyć w drodze dziedziczenia udział lub wielokrotność udziałów. W wyniku podziału udziałów, o którym mowa w ust. 10 nie mogą powstać ułamkowe części udziałów.
  12. Bank nie może odmówić przyjęcia w poczet członków Banku spadkobierców zmarłego członka Banku, jeśli odpowiadają wymogom określonym w niniejszym statucie.

  § 7
  1. Członek Banku ma prawo:
  1) do brania udziału w:
  a) Zebraniach Przedstawicieli,
  b) Zebraniach Grupy Członkowskiej, do której należy,
  2) do wybierania i do bycia wybieranym do organów Banku na zasadach określonych w Statucie,
  3) do otrzymania odpisu obowiązującego Statutu Banku,
  4) do otrzymania odpisu regulaminów wydanych na podstawie Statutu,
  5) do zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i opinią biegłego rewidenta,
  6) do zaznajamiania się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad organów Banku, protokołami lustracji, umowami zawieranymi przez Bank z osobami trzecimi,
  7) do żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Banku wniosków dotyczących jego działalności,
  8) do udziału w nadwyżce bilansowej,
  9) do żądania udostępnienia mu do wglądu protokołu lustracji oraz wniosków polustracyjnych oraz informacji o ich realizacji.
  2. Bank może odmówić członkowi Banku wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek Banku wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Banku i przez to wyrządzi Bankowi znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek Banku, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Bank z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Banku do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi Banku pisemnej odmowy.
  3. Bank może odmówić członkowi Banku udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 6, jeżeli ich udzielenie stanowiłoby naruszenie tajemnicy:
  1) bankowej, o której mowa w ustawie Prawo bankowe,
  2) danych osobowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

  § 8
  1. Członek Banku ma obowiązek:
  1) wnieść wpisowe w wysokości 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) osoba fizyczna i 100,00 zł (sto złotych) osoba prawna oraz zadeklarować i wnieść:
  a) osoba fizyczna co najmniej 1 (jeden) udział,
  b) osoba prawna co najmniej 4 (cztery) udziały,
  Wysokość jednego udziału wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta złotych),
  2) przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nim regulaminów oraz uchwał organów Banku,
  3) dbania o dobro i rozwój Banku oraz uczestniczenia w realizacji jego zadań statutowych, dbania o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku i zapobieganie marnotrawstwu i działaniu na jego szkodę,
  4) zawiadamiać pisemnie Bank o każdorazowej zmianie danych zawartych w deklaracji, o której mowa w § 6 ust. 7 w terminie 30 dni od dnia ich zmiany.
  2.Wniesienie wpisowego i wniesienie zadeklarowanych udziałów winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Banku.

  § 9
  1. W przypadku zmiany wysokości udziału członek zobowiązany jest wnieść wpłatę uzupełniającą stan jego udziałów w terminie 90 dni od daty zarejestrowania zmiany.
  2. Jeżeli członek zadeklarował większą liczbę udziałów od wymaganej w §8 ust. 1. pkt 1) może wystąpić pisemnie o zwrot wpłaconych ponad statutową normę udziałów przed ustaniem członkostwa. Okres wypowiedzenia udziałów nadobowiązkowych wynosi 90 dni od dnia żądania ich zwrotu. Członek może wypowiedzieć udziały nadobowiązkowe najpóźniej na 90 dni przed końcem roku obrachunkowego.
  3. Roszczenia o wypłatę udziałów i udziału w nadwyżce bilansowej ulegają przedawnieniu z upływem 3 (trzech) lat od dnia, w którym te roszczenia stały się wymagalne.
  4. Członek Banku nie odpowiada wobec wierzycieli Banku za jego zobowiązania.
  5. Środki pieniężne z tytułu wypowiedzianych udziałów należne członkowi i byłemu członkowi są nieoprocentowane.
  6. Rozliczenia z członkiem z tytułu wypowiedzianych udziałów nadobowiązkowych następuje w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zebranie Przedstawicieli za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem, poprzez przekazanie środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez członka w złożonym wypowiedzeniu lub wypłatę gotówkową w kasie Banku.

  § 10
  Członek Banku uczestniczy w pokrywaniu jego strat do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów.

  § 11
  1. Członkostwo ustaje na skutek:
  1) wystąpienia z Banku,
  2) wykreślenia z rejestru członków Banku,
  3) wykluczenia z Banku,
  4) śmierci członka Banku – ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć lub ustania osoby prawnej będącej członkiem Banku – ze skutkiem od dnia jej ustania.
  2. Członek Banku może wystąpić z niego za pisemnym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie może nastąpić w każdym czasie. Okres wypowiedzenia wynosi 90 dni. Za datę wystąpienia członka uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia i z tym dniem skreśla się go z rejestru członków Banku.
  3. Wykreślenie członka następuje w przypadku:
  1) ograniczenia zdolności do czynności prawnych członka Banku,
  2) utraty zdolności do czynności prawnych przez członka Banku,
  Wykreślenie członka Banku może nastąpić w wypadku niewykonywania przez członka Banku obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych.
  4. Wykluczenie członka Banku może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Banku nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub dobrymi obyczajami, a mianowicie w przypadkach:
  1) działania na szkodę Banku, w szczególności nie spłacania kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań wobec banku,
  2) uporczywego naruszania zasad określonych w Statucie oraz uchwałach organów Banku lub ich nie przestrzegania,
  3) nie wykonania obowiązków statutowych,
  4)  nie wniesienia w wymaganych Statutem terminach wpłat na udziały albo wpisowego.
  5. Wykreślenia albo wykluczenia dokonuje Rada podejmując w tej sprawie uchwałę.
  6. W przypadku ustania członkostwa na skutek zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4 skreślenia z rejestru członków Banku dokonuje Zarząd podejmując w tej sprawie uchwałę.
  7. Rada po podjęciu uchwały o wykreśleniu albo wykluczeniu ma obowiązek zawiadomić członka Banku na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu z Banku w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierowała się Rada uznając, że zachowanie członka Banku wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w Statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka Banku zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
  8. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu Rada ma obowiązek wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka Banku, który jest zawiadamiany pisemnie o miejscu i terminie posiedzenia Rady na 7 dni przed posiedzeniem, na którym sprawa będzie rozpatrywana.
  9. Rozliczenie z byłym członkiem z tytułu wpłaconych udziałów oraz ich zwrot następuje w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Banku poprzez przekazanie środków pieniężnych na rachunek wskazany w złożonym wypowiedzeniu lub wypłatę gotówkową przy czym bank może przy wypłacie udziałów potrącić wymagalne kredyty lub inne zobowiązania wobec banku, przy czym w przypadku śmierci lub ustania członkostwa rozliczenie następuje w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli sprawozdania finansowego za rok, w którym nastąpiła śmierć bądź ustanie członkostwa w sposób wskazany przez następców prawnych członka.
  10. Członek Banku, wobec którego Rada podjęła uchwałę o wykreśleniu albo wykluczeniu ma prawo:
  1) odwołać się na piśmie od uchwały Rady o wykluczeniu albo wykreśleniu do Zebrania Przedstawicieli w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust.7 wraz z uchwałą Rady, albo
  2) zaskarżyć uchwałę Rady do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi Banku uchwały z uzasadnieniem, postanowienia § 17 ust. 5 do 9 Statutu stosuje się odpowiednio.
  W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Zebranie Przedstawicieli, termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady, o którym mowa w pkt 2, biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.
  11. Wykluczony lub wykreślony członek ma prawo uczestniczyć w obradach Zebrania Przedstawicieli przy rozpatrywaniu jego odwołania i je popierać. O terminie Zebrania Przedstawicieli odwołujący jest zawiadamiany pod wskazanym przez niego w odwołaniu adresem co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.
  12. Odwołanie winno być rozpatrzone na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli.
  13. Zarząd Banku doręcza odwołującemu odpis uchwały Zebrania Przedstawicieli wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.
  14. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
  1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady, chyba, że członek Banku przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Zebrania Przedstawicieli,
  2) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Zebrania Przedstawicieli,
  3) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady albo Zebrania Przedstawicieli.

  § 12
  1. Od uchwał Zarządu w sprawach między członkiem Banku a Bankiem, członkowi Banku przysługuje prawo odwołania się do Rady w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o podjętej decyzji.
  2. Odwołania w sprawach określonych w ust. 1 winny być rozpatrzone przez Radę w terminie 90 dni od daty otrzymania odwołania.
  3. Zarząd doręcza odwołującemu odpis uchwały Rady wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.
  4. Rada powinna rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

 • 4. Organy Banku

  § 13
  1. Organami Banku są:
  1) Zebranie Przedstawicieli,
  2) Rada Nadzorcza zwana w treści statutu Radą,
  3) Zarząd Banku zwany w treści statutu Zarządem,
  4) Zebrania Grup Członkowskich.
  2. W przypadku, gdy liczba członków Banku spadnie poniżej 200, Zebranie Przedstawicieli zastąpione jest przez Walne Zgromadzenie. Przestają być zwoływane Zebrania Grup Członkowskich.
  3. W przypadku określonym w ust. 2, przepisy statutu dotyczące Zebrania Przedstawicieli należy stosować odpowiednio do Walnego Zgromadzenia.
  4. Mandat członka organu Banku wygasa przed upływem kadencji na jaką został wybrany w przypadku:
  1) odwołania,
  2) zrzeczenia się mandatu,
  3) ustania członkostwa w Banku.
  5. W miejsce członka organu Banku, którego mandat wygasł przed upływem kadencji można dokonać wyboru uzupełniającego na okres do końca trwania tej kadencji.
  6. Uchwały organów Banku, z wyjątkiem dotyczących wyborów i odwołania członków organów Banku, są podejmowane w głosowaniu jawnym. Głosowanie jawne może być zastąpione głosowaniem tajnym na żądanie 1/5 (jednej piątej) członków uczestniczących w głosowaniu.
  7. Z posiedzeń organów Banku sporządza się protokół.
  8. Zasady sporządzania protokołów oraz elementy jakie powinny zawierać określają odrębne regulaminy.

  4.2. Zebranie Przedstawicieli

  § 14
  1. Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Banku.
  2. Do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli należy:
  1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku,
  2) rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Banku, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
  3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Banku oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
  4) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
  5) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia innych niż własne funduszy Banku,
  6) podejmowanie uchwał w przedmiocie zbycia nieruchomości lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
  7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
  8) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
  9) podejmowania uchwał w sprawach połączenia się, podziału i likwidacji Banku,
  10)  rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady,
  11) uchwalanie zmian Statutu,
  12) podejmowanie uchwał w sprawie wyboru banku zrzeszającego,
  13) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia ze związku rewizyjnego oraz upoważnianie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
  14) wybór delegatów na zjazd związku rewizyjnego, w którym Bank jest zrzeszony oraz delegatów na Kongres Spółdzielczości,
  15) uchwalanie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli,
  16) uchwalanie regulaminu działania Rady.

  § 15
  1. Zebranie Przedstawicieli jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
  2. Ponadto Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli na żądanie:
  1) Rady,
  2) 1/5 (jednej piątej) członków Banku,
  3) 1/3 Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
  4) Zebrań Grup Członkowskich obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Banku.
  3. Żądanie zwołania Zebrania Przedstawicieli powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.
  4. Porządek Zebrania Przedstawicieli ustala Zarząd.
  5. Zebranie Przedstawicieli powinno się odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je na koszt Banku Rada, Związek Rewizyjny, w którym Bank jest zrzeszony lub Krajowa Rada Spółdzielcza.
  6. O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Zarząd zawiadamia wszystkich Przedstawicieli pisemnie, listem wysłanym co najmniej na 14 dni przed planowaną datą Zebrania Przedstawicieli, natomiast pozostałych członków w formie komunikatu wywieszonego w placówkach Banku na 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.
  7. Uprawnieni do żądania zwołania Zebrania Przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 mogą żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad pod warunkiem pisemnego ich zgłoszenia co najmniej na 10 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.
  8. O uzupełnieniu porządku obrad Zarząd zawiadamia Przedstawicieli pisemnie, listem poleconym wysłanym co najmniej na 5 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.
  9. O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli należy powiadomić pisemnie, listem poleconym na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Zebrania Przedstawicieli: Związek Rewizyjny, w którym Bank jest zrzeszony, Krajową Radę Spółdzielczą oraz Bank Zrzeszający. Wymienione podmioty należy również zawiadomić o uzupełnieniu porządku obrad w trybie określonym w ust. 8.

  § 16
  1. W Zebraniu Przedstawicieli biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika Przedstawiciele Banku wybrani przez członków Banku na Zebraniach Grup Członkowskich. Osoby prawne biorą udział w Zebraniu Przedstawicieli przez ustanowionych w tym celu pełnomocników.
  2. Pełnomocnictwo na poszczególne posiedzenia powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zebrania Przedstawicieli. Jeden pełnomocnik może zastępować tylko jednego Przedstawiciela.
  3. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i pełnomocnikiem na Zebraniu Przedstawicieli.
  4. Pracownik Banku nie może być pełnomocnikiem.
  5. Liczba Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli nie może być mniejsza niż 25. Przedstawiciele wybierani są na 4 - letnią kadencję spośród członków Banku wchodzących w skład poszczególnych Grup Członkowskich w liczbie ustalonej przez Radę, proporcjonalnie do ilości członków danej Grupy, przy czym jeden Przedstawiciel powinien przypadać na nie mniej niż 2 członków Banku i na nie więcej niż 4% ogólnej liczby członków Banku. Każde Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera przynajmniej jednego Przedstawiciela.
  6. Wybrani Przedstawiciele sprawują swe mandaty do czasu wyboru Przedstawicieli na nową kadencję z zastrzeżeniem przypadków określonych przepisami prawa.
  7. Każdy uprawniony do głosowania na Zebraniu Przedstawicieli ma 1 (jeden) głos.
  8. W Zebraniu Przedstawicieli mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele: Banku Zrzeszającego, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz związku rewizyjnego, w którym Bank jest zrzeszony.
  9. W Zebraniu Przedstawicieli mogą uczestniczyć członkowie Banku niebędący Przedstawicielami Banku bez prawa głosu i inne zaproszone osoby.
  10. W Zebraniu Przedstawicieli biorą udział członkowie Rady i Zarządu.
  11. Członek Banku ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek Banku, nie są uprawnione do zabierania głosu.

  § 17
  1. Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
  2. Jeżeli liczba obecnych Przedstawicieli jest mniejsza od liczby określonej w ust. 1 Zarząd zobowiązany jest zwołać ponownie Zebranie Przedstawicieli w terminie nie wcześniejszym niż 14 dni od terminu zwołania pierwszego Zebrania Przedstawicieli. Do Zebrania Przedstawicieli zwołanego w tym trybie nie stosuje się postanowienia ust. 1.
  3. Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
  4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że ustawa Prawo spółdzielcze lub postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.
  5. Uchwały Zebrania Przedstawicieli obowiązują wszystkich członków Banku oraz wszystkie jego organy.
  6. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
  7. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Banku albo mająca na celu pokrzywdzenie członka Banku może być zaskarżona do sądu.
  8. Każdy członek Banku lub Zarząd może, w trybie określonym w ustawie Prawo spółdzielcze, wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka Banku przysługuje wyłącznie członkowi Banku wykluczonemu lub wykreślonemu.
  9. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Zebrania Przedstawicieli bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Banku oraz wszystkich jego organów.

  § 18
  1. Obrady Zebrania Przedstawicieli otwiera Przewodniczący Rady albo, w przypadku jego nieobecności, inny członek Rady, on też zarządza wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  2. Protokół Zebrania Przedstawicieli podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.
  3. Uchwały Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w sekretariacie Zarządu Banku w terminie 14 dni od podjęcia.

  4.3. Zebrania Grup Członkowskich

  § 19
  Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd co najmniej na 20 dni przed każdym Zebraniem Przedstawicieli.

  § 20
  Zebranie Grupy Członkowskiej:
  1) wybiera i odwołuje Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
  2) wybiera i odwołuje członków Rady przy zachowaniu następujących wielkości (ilości) w głosowaniu tajnym:
  a) I Grupa Członkowska Będzino – 3 (trzech) członków Rady,
  b) II Grupa Członkowska Czaplinek - 3 (trzech) członków Rady,
  c)  III Grupa Członkowska Gościno – 2 (dwóch) członków Rady,
  d) IV Grupa Członkowska Borne Sulinowo – 2 (dwóch) członków Rady,
  e) V Grupa Członkowska Rymań – 2 (dwóch) członków Rady,
  f) VI Grupa Członkowska Świdwin – 3 (trzech) członków Rady,
  3) rozpatruje sprawy, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, zgłasza swoje wnioski i opinie w tych sprawach,
  4) rozpatruje sprawozdania finansowe, sprawozdania Zarządu z działalności Banku, z wykonania  uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej,
  5) rozpatruje sprawozdania Rady,
  6) wyraża swoją opinię i zgłasza wnioski do właściwych organów Banku w sprawach Banku, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej.

  § 21
  1. Liczbę Grup Członkowskich oraz przyporządkowanie członków Banku do poszczególnych Grup Członkowskich ustala Rada, biorąc w szczególności pod uwagę podział administracyjny kraju. O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby członka Banku albo miejsce prowadzenia przez członka Banku działalności gospodarczej.
  2. Członek Banku uczestniczy w Zebraniu tylko jednej Grupy Członkowskiej, na którym przysługuje mu prawo do jednego głosu.
  3. O zasadach przyporządkowania członków Banku do danej Grupy Członkowskiej, terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej, Zarząd zawiadamia zainteresowanych najpóźniej na 7 dni przed terminem Zebrania przez wywieszenie ogłoszenia w placówkach Banku i miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie miejsc zamieszkania, siedziby lub miejsc prowadzenia działalności gospodarczej osób uprawnionych do udziału w Zebraniu.
  4. Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera każdorazowo spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  5. Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez względu na liczbę obecnych członków.
  6. Wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli członkowie dokonują spośród członków danej Grupy Członkowskiej w głosowaniu tajnym.
  7. Odwołanie Przedstawiciela wybranego przez daną Grupę Członkowską następuje w głosowaniu tajnym większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.
  8. Zebrania Grup Członkowskich są protokołowane. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.
  9. Szczegółowe zasady działania Zebrań Grup Członkowskich określa Regulamin uchwalony przez Radę.

  4.4. Rada

  § 22
  1. Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Banku, w tym sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania.
  2. Rada składa się z 15 (piętnastu) osób.
  3. Do Rady może być wybrany wyłącznie członek Banku, przy czym udział pracowników będących członkami Banku nie może przekroczyć 1/5 składu Rady.
  4. Jeżeli członkiem Banku jest osoba prawna do Rady może być wybrana osoba nie będąca członkiem Banku wskazana przez osobę prawną.
  5. Kadencja Rady trwa 4 (cztery) lata i upływa z dniem wybrania Rady następnej kadencji.
  6. Przed upływem kadencji członek Rady może być odwołany większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru.
  7. Członków Rady wybierają i odwołują Grupy Członkowskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez członków Banku na Zebraniu danej Grupy Członkowskiej.
  8. Pierwsze posiedzenie Rady po dokonaniu wyboru członków Rady zwołuje Zarząd Banku w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia odbycia ostatniego Zebrania Grup Członkowskich, dokonującego wyboru członków Rady.

  § 23
  1. Do kompetencji Rady należy:
  1) uchwalanie strategii działania Banku, planów finansowych i programów działalności społecznej i kulturalnej Banku,
  2) ustalanie liczby Grup Członkowskich i przynależności członków Banku do poszczególnych Grup Członkowskich na zasadach określonych w Statucie,
  3) ustalenie liczby Przedstawicieli wybieranych na Zebranie Przedstawicieli przez poszczególne Grupy Członkowskie na zasadach określonych w Statucie,
  4) uchwalanie regulaminu działania Zebrań Grup Członkowskich,
  5) powoływanie  i  odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu,
  6) uchwalanie regulaminu działania Zarządu,
  7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Banku,
  8) wybieranie, w głosowaniu tajnym, pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Zrzeszającego,
  9) dokonanie wyboru  podmiotu do badania sprawozdań finansowych,
  10) nadzór i kontrola nad działalnością Banku w tym polityką Banku w zakresie podejmowanych ryzyk poprzez:
  a) badanie okresowych sprawozdań Zarządu oraz sprawozdań finansowych,
  b) analizowanie przebiegu realizacji planów finansowych,
  c) określanie zasad sprawowania kontroli wewnętrznej,
  d) dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej,
  e) kontrolę nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Banku oraz wniosków zgłaszanych przez członków,
  f) dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem,
  11) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
  12) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
  13) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  14) składanie Zebraniu Przedstawicieli sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
  15) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Bankiem a członkami Zarządu lub dokonywanych przez Bank w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Banku przy tych czynnościach,
  16) podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia członka Rady i występowanie z wnioskiem o jego odwołanie do organu, który go wybrał w przypadkach określonych w Statucie.

  § 24
  1. Rada, w celu sprawnego działania, wybiera spośród siebie 3 (trzy) osobowe Prezydium Rady składające się z:
  1) Przewodniczącego,
  2) Zastępcy Przewodniczącego,
  3) Sekretarza.
  2. Prezydium Rady organizuje pracę Rady.

  § 25
  1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca w miarę potrzeby, co najmniej jednak raz na kwartał oraz na wniosek 1/3 (jednej trzeciej) członków Rady lub Zarządu Banku.
  2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.
  3. Rada może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady, w tym Przewodniczący lub jego Zastępca.
  4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności głos Zastępcy Przewodniczącego.
  5. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Rady.
  6. Szczegółowe zasady działania Rady określa Regulamin uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli.

  4.5. Zarząd

  § 26
  1. Zarząd kieruje działalnością Banku oraz reprezentuje Bank na zewnątrz.
  2. W skład Zarządu Banku wchodzi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezes i Wiceprezesi.
  3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada w głosowaniu tajnym,
  4. Powołanie Prezesa następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego w trybie przewidzianym w ustawie Prawo bankowe. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada.
  5. Powołanie pozostałych członków Zarządu następuje na wniosek Prezesa Zarządu.
  6. Odwołanie Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu Banku wymaga zwykłej większości głosów oddanych w głosowaniu tajnym oraz pisemnego uzasadnienia.
  7. Co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu Banku, w tym Prezes Zarządu, powinno posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe dające rękojmię prowadzenia działalności Banku z zachowaniem bezpieczeństwa wkładów i lokat w nim zgromadzonych oraz pozostawać z Bankiem w stosunku pracy związanym z pełnioną funkcją.

  § 27
  1. Oświadczenia woli w imieniu Banku składają co najmniej 2 (dwaj) członkowie Zarządu lub 1 (jeden) członek Zarządu i osoba do tego przez Zarząd upoważniona (pełnomocnik) albo 2 (dwóch) pełnomocników ustanowionych bezpośrednio przez Zarząd.
  2. Pisemne oświadczenie woli Zarząd składa przez zamieszczenie swych podpisów pod nazwą Banku.
  3. Zarząd działając kolegialnie podejmuje decyzje i uchwały. Uchwały zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decydującym jest głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności - członka Zarządu jego zastępującego.
  4. Prezes kieruje pracą Zarządu, zwołuje posiedzenia i ustala ich porządek.
  5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby i są protokołowane.
  6. Udział w posiedzeniach jest obowiązkowy. W sytuacjach uzasadnionych posiedzenie Zarządu może odbywać się w składzie niepełnym, z zastrzeżeniem, iż Zarząd podejmuje uchwały, jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Zarządu w tym Prezes lub członek Zarządu jego zastępujący.
  7. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady i inne zaproszone osoby.
  8. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
  9. W okresie między posiedzeniami członkowie wykonują swoje czynności w ramach przyjętego podziału kompetencji.
  10. Funkcjonowanie, tryb pracy oraz szczegółowy podział kompetencji dla poszczególnych Członków Zarządu określa Regulamin działania Zarządu uchwalony przez Radę.

  § 28
  1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w ustawach lub Statucie do decyzji innych organów, a w szczególności:
  1) projektowanie, wprowadzanie oraz zapewnienie działania systemu zarządzania w Banku,
  2) realizowanie zatwierdzonych planów finansowych i działalności społecznej i kulturalnej,
  3) podejmowanie faktycznych i prawnych czynności związanych z działalnością Banku,
  4) podejmowanie decyzji w sprawach osobowych pracowników Banku,
  5) określanie zadań oraz sprawowanie kontroli i nadzoru nad ich wykonywaniem przez pracowników Banku,
  6) podejmowanie decyzji w zakresie uruchamiania podstawowych jednostek organizacyjnych Banku,
  7) zwoływanie Zebrania Przedstawicieli oraz Zebrań Grup Członkowskich,
  8) przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenie Rady i Zebrania Przedstawicieli,
  9) wykonywanie uchwał Zebrania Przedstawicieli i Rady,
  10) składanie sprawozdań z działalności Banku Radzie, Zebraniu Przedstawicieli i Zebraniom Grup Członkowskich,
  11) zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu oraz innych danych wymagających zmian w rejestrze Banku,
  12) uchwalanie regulaminu organizacyjnego.
  2. Prezes Zarządu:
  1) odpowiada za efektywne kierowanie działalnością Banku, w tym za zarządzanie ryzykiem kredytowym,
  2)przewodniczy Zarządowi Banku,
  3)wydaje zarządzenia wewnętrzne regulujące działalność Banku w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Zarządu lub innych organów Banku,
  4) bezpośrednio nadzoruje pracę podporządkowanych mu jednostek i komórek organizacyjnych, w tym komórki kontroli wewnętrznej,
  5) koordynuje zarządzanie ryzykami wynikającymi z prowadzonej przez Bank działalności.
  3. Do obowiązków Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu Banku, należy powiadamianie Rady o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym lub postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem w tych sprawach. ----

  § 29
  1. Podejmowanie decyzji w sprawach, gdy łączna wartość:
  1) zobowiązania w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku lub,
  2) rozporządzenia aktywami w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku odbywa się w trybie określonym w ust. 2, 3 i 4.
  2. Decyzje w sprawach o wartości przekraczających granice określone w ust. 1, a dotyczące czynności bankowych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub dotyczące lokowania środków finansowych niewykorzystanych w działalności kredytowej Banku podejmują pełnomocnicy ustanowieni przez Zarząd w ramach posiadanego pełnomocnictwa.
  3. Decyzje w sprawach o wartości przekraczających granice określone w ust. 1, a dotyczące pozostałych spraw, nie wymienionych w ust. 2, lub przekraczające zakres udzielonego pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2 podejmuje Zarząd przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub, w przypadku jego nieobecności, członka Zarządu jego zastępującego, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
  4. Zasady, zgodnie z którymi podejmowane są decyzje, o których mowa w ust. 2 ustala Zarząd po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady.

  4.6. Postanowienia wspólne dla organów Banku

  § 30
  1. Członkowie organów Banku powinni swoje czynności wykonywać z największą starannością i dbać o pełną realizację przez Bank jego zadań gospodarczych i społeczno-kulturalnych.
  2. Członkowie organów Banku obowiązani są do zachowania tajemnicy prawnie chronionej.

  § 31
  1. Przy wyborach Rady, Zarządu i Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku należy przestrzegać następujących zasad:
  1) członek Rady nie może być równocześnie członkiem Zarządu z zastrzeżeniem ust.3,
  2) w skład Rady nie mogą wchodzić osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku lub będące pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w Banku w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej,
  3) członek Zarządu nie może być jednocześnie Przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli Banku.
  2. Członkowie Rady i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
  3. Rada może w razie konieczności wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia obowiązków członka (członków) Zarządu.
  4. Członek Zarządu, Rady oraz likwidator odpowiada wobec Banku za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu, chyba że nie ponosi winy.

  § 32
  1.Osoby będące członkami Zarządu lub Rady Banku jak też osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi.
  2. W przypadku naruszenia przez członka Rady zakazu konkurencji, o której mowa w ust. 1 Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu i wystąpić z wnioskiem o odwołanie go na najbliższym zebraniu organu, który go wybrał.
  3. W przypadku naruszenia przez członka Zarządu zakazu konkurencji, o której mowa w ust. 1 Rada może podjąć uchwałę o odwołaniu tego członka Zarządu.
  4. Przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze rozumie się pracowników podlegających bezpośrednio członkom Zarządu, a w szczególności osoby zajmujące stanowiska dyrektora oddziału, głównego księgowego, z wyłączeniem radców prawnych.

 • 5. Tryb wydawania regulacji wewnętrznych

  § 33
  1. Wewnętrzne akty prawne regulujące działalność Banku wydawane są w formie uchwał organów oraz  zarządzeń Prezesa Zarządu i decyzji członków Zarządu.
  2. Uchwały podejmowane są przez organy Banku stosownie do ich kompetencji i regulują sprawy o znaczeniu podstawowym dla działania i organizacji Banku kształtując prawa i określając obowiązki.
  3. Zarządzenia Prezesa oraz decyzje członków Zarządów regulują na bieżąco działalność Banku oraz zawierają dyspozycje wykonania określonych czynności dla poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych Banku.
  4. Zebranie Przedstawicieli uchwala statut, regulamin Zebrania Przedstawicieli, regulamin działania Rady.
  5. Rada uchwala regulamin działania Zarządu, regulamin zawierania transakcji finansowych z członkami organów Banku, osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w Banku oraz z podmiotami powiązanymi z nimi kapitałowo lub organizacyjnie oraz strukturę organizacyjną Banku.
  6. Zarząd uchwala regulaminy i instrukcje normujące całokształt zagadnień działalności Banku w poszczególnych obszarach jego działania, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.
  7. Członkowie Zarządu podejmują decyzje zgodnie z uchwalonym podziałem kompetencji.
  8. Prezes Zarządu Banku w ramach podziału kompetencji podejmuje między innymi decyzje w zakresie organizacji wewnętrznej Banku, w sprawach pracowniczych oraz przeprowadzania kontroli wewnętrznej.

 • 6. System kontroli wewnętrznej

  § 34
  1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej.
  2. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:
  1) skuteczności i efektywności działania Banku,
  2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
  3) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
  3. System kontroli wewnętrznej obejmuje:
  1) mechanizmy kontroli ryzyka,
  2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
  3) audyt wewnętrzny.
  4. Zarząd projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu kontroli wewnętrznej.
  5. Rada sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.
  6. Szczegółowe zasady i zakres systemu kontroli wewnętrznej w Banku określa Regulamin funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej uchwalony przez Zarząd i zaakceptowany przez Radę.
  7. System kontroli wewnętrznej obejmuje dwa niezależne obszary: kontrolę wewnętrzną i audyt wewnętrzny.

  6.1. Kontrola wewnętrzna

  § 35
  1. Celem kontroli wewnętrznej jest zapewnienie zgodności wykonywanych czynności z procedurami, limitami, przepisami, bieżące reagowanie na niedomagania i uchybienia, a także monitorowanie efektywności wdrożonych mechanizmów kontrolnych.
  2. Kontrola wewnętrzna sprawowana jest w zakresie jakości i poprawności wykonywanych czynności przez każdego pracownika oraz, dodatkowo, przez osoby z nim współpracujące i jego bezpośredniego przełożonego.

  6.2. Audyt wewnętrzny

  § 36
  1.Celem audytu wewnętrznego jest badanie, ocena i doskonalenie istniejących w Banku procedur i mechanizmów kontroli wewnętrznych oraz ich praktycznego przestrzegania.
  2. Audyt wewnętrzny w Banku wykonywana jest przez komórkę audytu wewnętrznego.
  3. Zadaniem komórki audytu wewnętrznego jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.
  4. Zarząd i Rada Nadzorcza są odpowiedzialne za stworzenie mechanizmów gwarantujących pracownikom komórki audytu wewnętrznego niezależność przy wykonywaniu powierzonych zadań.
  5. Komórka audytu wewnętrznego wykonuje zadania zgodnie z rocznym i wieloletnim planem audytu wewnętrznego.
  6. Plany audytu wewnętrznego opracowywane są przy uwzględnieniu wniosków zgłaszanych przez jednostki organizacyjne i zatwierdzane przez Zarząd lub Prezesa Zarządu w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok objęty planem rocznym.
  7. Szczegółowe zasady opracowywania planu audytu wewnętrznego określa regulacja normująca funkcjonowanie audytu wewnętrznego.
  8. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonego audytu wewnętrznego oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia są przekazywane okresowo, co najmniej raz w roku, Radzie Nadzorczej Banku.
  9. Rada Nadzorcza może powołać ze swoich członków komitet do spraw audytu wewnętrznego, który wykonuje czynności nadzorcze nad działalnością komórki audytu wewnętrznego.

   

  § 37
  1. Audyt wewnętrzny w Banku może być w całości lub w części powierzona Bankowi Zrzeszającemu na zasadach określonych w umowie zrzeszenia. Decyzję w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.
  2. Audyt, o którym mowa w ust. 1, wykonywany jest zgodnie z rocznym i wieloletnim planem kontroli, który jest uzgodniony z Bankiem Zrzeszającym. W szczególnych przypadkach, nie objętych planem audytu, audyt może być przeprowadzona także na wniosek Banku.
  3. W przypadku powierzenia audytu wewnętrznego w całości Bankowi Zrzeszającemu, w Banku nie tworzy się komórki audytu wewnętrznego, a jej kompetencje przejmuje Bank Zrzeszający.

 • 7. Gospodarka finansowa Banku

  § 38
  1. Bank prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego.
  2. Prowadząc gospodarkę finansową Bank działa w oparciu o założenia przyjęte do planu finansowego z uwzględnieniem projekcji bilansu w zakresie aktywów, pasywów, rachunku zysków i strat oraz funduszy własnych i współczynnika wypłacalności.
  3. Za prawidłowe i terminowe sporządzenie planu finansowego odpowiedzialny jest Zarząd.
  4. Przy opracowywaniu planu finansowego Zarząd Banku uwzględnia:
  1) roczny plan działalności,
  2) zasadę efektywnego działania zapewniającą pokrycie kosztów działania i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów oraz realny  wzrost funduszy  własnych,
  3) strategię działania,
  4) strategię zrzeszenia.
  5. Zarząd Banku zatwierdza ustaloną w formie pisemnej  politykę rachunkowości oraz ich zmiany jako dokumentację polityki rachunkowości.
  6. W rachunkowości stosuje się politykę:
  1) rokiem obrotowym, jest rok kalendarzowy,
  2) okresem sprawozdawczym jest okres miesięczny,
  3) wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego dokonywana jest na podstawie odrębnych przepisów wynikających, między innymi, z ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości  banków,
  4) zakładowy plan kont uwzględnia wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
  5) opis systemu informatycznego zawiera wykaz programów, procedur i funkcji oraz zasady ochrony danych określające metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania.
  7. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego Bank określa w szczególności:
  1) kryteria ustalania odpisów aktualizujących wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów,
  2) zasady tworzenia rezerw celowych,
  3) zasady amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wraz z określeniem stawek amortyzacyjnych wynikających z okresu ekonomicznej ich użyteczności,
  4) kryteria zaliczania środków trwałych do tzw. niskiej wartości, które będą amortyzowane w momencie przyjęcia ich do użytkowania,
  5) zasady rozliczania kosztów i przychodów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych,
  6) metodę sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

  §  39
  1. Roczne  sprawozdanie finansowe Banku  podlega badaniu pod względem rzetelności i prawidłowości.
  2. Wyboru  podmiotu  przeprowadzającego  badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada.
  3. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadza biegły rewident spełniający warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu.
  4. Roczne sprawozdanie finansowe Banku wraz ze sprawozdaniem z działalności Banku podlega zatwierdzeniu w formie uchwały podjętej przez Zebranie Przedstawicieli nie później niż 6 miesięcy od ostatniego dnia kończącego rok obrotowy.
  5. Zarząd Banku  zobowiązany jest  złożyć zbadane i  zatwierdzone sprawozdanie finansowe do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.
  6. Ogłoszenie sprawozdania finansowego następuje w Monitorze Spółdzielczym.
  7. Zarząd Banku zobowiązany jest przekazać do Komisji Nadzoru Finansowego zbadane i zatwierdzone sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia.

  §  40
  1. Podział zysku lub pokrycie straty netto następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego poprzedzonego wyrażeniem opinii  przez biegłego rewidenta.
  2. Uchwałę o podziale zysku  / pokryciu  straty  netto podejmuje  Zebranie Przedstawicieli.
  3. Zysk netto przeznacza  się na:
  1) fundusz zasobowy,
  2) fundusz rezerwowy,
  3) fundusz ogólnego ryzyka  na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
  4) cele określone w uchwale Zebrania Przedstawicieli,
  5) oprocentowanie udziałów,
  4. W przypadku przeznaczenia części zysku netto na oprocentowanie udziałów, oprocentowaniu podlegają udziały wniesione przez wszystkich członków, w tym również udziały byłych członków (ich spadkobierców), którym przysługują roszczenia o wypłatę udziałów.
  5. Kwotę należną członkowi z tytułu podziału zysku netto zalicza się na poczet jego niepełnych udziałów, jeżeli zadeklarowane przez członka udziały nie zostały w pełni wniesione.
  6. Członek Banku uczestniczy w podziale zysku za dany rok obrotowy proporcjonalnie do ilości zadeklarowanych udziałów i okresu ich posiadania.
  7.W przypadku wypowiedzenia członkostwa lub żądania zwrotu udziałów nadobowiązkowych, należny zysk oblicza się przyjmując rzeczywistą liczbę dni posiadania przez członka udziałów, w okresie od pierwszego stycznia roku obrachunkowego do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia lub żądania zwrotu udziałów nadobowiązkowych.

  § 41
  1. Strata bilansowa w Banku pokrywana jest według zasad i w terminach określonych w programie postępowania naprawczego, prowadzonym na podstawie ustawy Prawo bankowe.
  2. Pokrywanie straty bilansowej z funduszy Banku odbywa się w następującej kolejności:
  1) z funduszu zasobowego,
  2) z funduszu rezerwowego,
  3) z funduszu ogólnego ryzyka,
  4) z funduszu udziałowego.
  3. W okresie realizacji przez Bank programu postępowania naprawczego, zysk osiągany przez Bank jest przeznaczany w pierwszej kolejności na pokrycie strat, a następnie na zwiększenie funduszy własnych.
  4. Strata bilansowa może być pokryta jednorazowo lub może być pokrywana w kolejnych latach.

  §  42
  1. Bank tworzy w ciężar kosztów rezerwę na ryzyko ogólne, służącą pokryciu niezidentyfikowanego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności bankowej.
  2. Tworząc i rozwiązując rezerwę na ryzyko ogólne, Bank dokonuje oceny wystąpienia tego ryzyka, uwzględniając w szczególności wielkość należności i zobowiązań pozabilansowych.
  3. Rocznego odpisu na rezerwę na ryzyko ogólne dokonuje się w wysokości i na zasadach określonych w ustawie Prawo bankowe.
  4. Bank rozwiązuje rezerwę, jeżeli w ocenie Banku ustały przesłanki będące podstawą jej utworzenia.
  5. Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystania rezerwy na ryzyko ogólne określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 • 8. Fundusze Banku

  § 43
  1. Fundusze własne Banku obejmują:
  1) fundusze podstawowe Banku,
  2) fundusze uzupełniające Banku w kwocie nie przewyższającej funduszy podstawowych Banku.
  2. Fundusze podstawowe Banku obejmują:
  1) fundusze zasadnicze, które stanowią:
  a) fundusz udziałowy, tworzony z wpłat udziałów członkowskich oraz z odpisów na oprocentowanie udziałów członkowskich z podziału zysku netto,
  b) fundusz zasobowy, tworzony z podziału zysku netto oraz wpisowego członków.
  c) fundusz rezerwowy, tworzony z podziału zysku netto.
  2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, które stanowią:
  a) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
  b) niepodzielony zysk z lat ubiegłych,
  c) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów,
  d) inne pozycje bilansu Banku, określone przez Komisję Nadzoru Finansowego.
  3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe:
  a) wartości niematerialne i prawne wycenione według wartości bilansowej,
  b) strata z lat ubiegłych,
  c) strata w trakcie zatwierdzania,
  d) strata netto bieżącego okresu,
  e) inne pomniejszenia funduszy podstawowych określone przez Komisję Nadzoru Finansowego.
  2. Do funduszy uzupełniających zalicza się:
  1) fundusz z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych utworzony na podstawie odrębnych przepisów.
  2) za  zgodą Komisji Nadzoru Finansowego:
  a) dodatkową kwotę odpowiedzialności członków Banku, w części określonej przez Komisję Nadzoru Finansowego,
  b) zobowiązania podporządkowane, o których mowa w ustawie Prawo bankowe w kwocie i na zasadach ustalonych w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego,
  c) zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie wymagalności oraz inne instrumenty o podobnym charakterze, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach ustawy Prawo bankowe.
  3) inne pozycje określone przez Komisję Nadzoru Finansowego w  celu bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem w Banku.
  4) pomniejszenia funduszy uzupełniających, określone przez Komisję Nadzoru Finansowego.

  § 44
  1. Bank może, zgodnie z uchwałą Zebrania Przedstawicieli, tworzyć inne fundusze z podziału wyniku finansowego netto przeznaczone na:
  1) fundusz społeczno-kulturalny, tworzony z części zysku netto, a jego wykorzystanie określa regulamin uchwalony przez Radę,
  2) zwiększenie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  2. Funduszy, o których mowa wyżej nie zalicza się do funduszy własnych Banku.

 • 9. Łączenie, podział i likwidacja Banku

  § 45
  Bank może w każdym czasie połączyć się z innym bankiem spółdzielczym na podstawie uchwał Zebrania Przedstawicieli łączących się banków, podjętych większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów przy zachowaniu innych warunków określonych w ustawie Prawo spółdzielcze i ustawie Prawo bankowe.

  § 46
  Postępowanie naprawcze, likwidacja lub upadłość Banku odbywa się w trybie i na zasadach określonych w ustawie Prawo bankowe i ustawie Prawo spółdzielcze.

 • 10. Zmiana Statutu

  § 47
  1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Zebrania Przedstawicieli podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
  2. Uchwała Zebrania Przedstawicieli, o której mowa w ust. 1, pod rygorem nieważności, winna być sporządzona w formie aktu notarialnego.
  3. Na dokonanie zmian Statutu, które zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa bankowego wymagają uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, Bank winien uzyskać stosowne zezwolenie.
  4. Każdorazowa zmiana Statutu musi zostać zgłoszona w terminie 30 (trzydziestu) dni do Krajowego Rejestru Sądowego.
  5. Zmiana Statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do rejestru.

 • 11. Przepisy końcowe

  § 48
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Kontakt

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

ul. Niedziałkowskiego 5
78-300 Świdwin
tel. 94 366 64 00
fax. 94 365 22 42

 

Terminale Płatnicze

Infolinia 800 88 88 88
Bankomaty SGB
Zastrzeganie kart (22) 515 31 50
Kursy walut
Komunikaty