Historia

26 marca 1950 roku zostało zwołane Zgromadzenie założycielskie Spółdzielni pod nazwą „Gminna Kasa Spółdzielcza w Świdwinie". Zebraniu przewodniczył Alojzy Kubanek – przedstawiciel Banku Rolnego. Na sekretarza wybrano Leszka Cieślickiego, a na ławników Michała Kozłowskiego i Józefa Belkę.

W skład pierwszego Zarządu weszli:

 • Leszek Cieślicki – przewodniczący Zarządu,
 • Stanisław Kadlec – członek,
 • Michał Kozłowski – członek.

W 1954 roku utworzono stanowisko kierownika GKS. Jako pierwszy stanowisko to objął Alojzy Kubanek, który funkcję tę pełnił do 21 maja 1967 roku. Kolejnymi kierownikami Banku byli: Jan Zarębski (do 1970 r.), Adam Malinka (do 1975 r.), Andrzej Przygórski (od 12.10.1975 r. objął funkcję dyrektora Banku). W 1960 roku na Walnym Zgromadzeniu członków zmieniono nazwę Banku na Spółdzielnię Oszczędnościowo Pożyczkową (SOP). W latach 1963-1973 nazwa Spółdzielni brzmiała Bank Ludowy. W roku 1973 uchwalono nazwę Bank Spółdzielczy (BS), która przetrwała do 1999 roku. W 1975 roku Bank i jego samorząd przezwyciężył trudności spowodowane reorganizacją podziału administracyjnego Polski. BS w Świdwinie przejął wszystkie kompetencje Banku Rolnego, co zmusiło Spółdzielnię do zmiany Statutu. Siedziba Banku mieściła się do 1979 roku w lokalu dzierżawionym od PZGSu przy ul. Niedziałkowskiego 5. Budynek mieszczący się przy ul. 3 Marca 29 kupiony został od Urzędu Miasta Świdwin w roku 1979. Bank miał w nim swą siedzibę do końca 2011 r., a obecnie mieści się tu Oddział Banku. W 2011 roku, po gruntownej przebudowie, otwarto nową siedzibę Centrali Banku przy ul. Niedziałkowskiego 5, gdzie do tego czasu mieściła się Filia świdwińskiego Oddziału Banku.

Prezesami Banku w poszczególnych latach byli:

 • Alojzy Kubanek – do 1967 r. – etatowy,
 • Jan Zarębski – do 1970 r. – etatowy,
 • Stanisław Cichocki – do 1972 r. – społeczny,
 • Franciszek Dzisiewicz – do 1975 r. – społeczny,
 • Jan Ostapiec – do 1995 r. – społeczny.

26 marca 1980 roku Bank obchodził uroczyście 30-lecie istnienia. Wyniki działalności Banku w 1980 roku zostały ocenione na Walnym Zebraniu Przedstawicieli Członków BS w dniu 5 czerwca 1981 roku. Pomimo, że rok ten był pełen społecznych niepokojów i gwałtownych protestów przeciwko pogarszającym się warunkom życia, wynik finansowy Banku okazał się bardzo korzystny. Bank, uchwała Prezydium WRN z dnia 30.01.1980 r., wyróżniony został Odznaką Honorową „Za zasługi dla rozwoju Województwa Koszalińskiego”. W 1982 roku utrwalone zaufanie do Banku sprawiło, iż Bank Spółdzielczy w Świdwinie był najlepszy w województwie koszalińskim pod względem wysokości zgromadzonych oszczędności. 6 maja 1983 roku na Zebraniu Przedstawicieli wybrano nową Radę Nadzorczą w składzie: Franciszek Kieruzel, Czesław Kowalewski, Cecylia Woźniak, Stanisława Krakowiak, Zdzisław Wójcik, Antoni Klasiński, Stanisław Kiełtyka, Barbara Gaj, Ireneusz Pawlak, Marianna Kostro, Józef Czarnecki, Helena Piotrowska, Bogusław Tyma, Bernard Laufer, Bolesław Mich. W tym samym roku uruchomiono punkt kasowy na bazie skupu w Świdwinie. We wrześniu zakupiono budynek na potrzeby Oddziału w Gminie Sławoborze.
Ustawa Sejmowa z 20 stycznia 1990 roku postawiła wszystkie Związki Spółdzielcze w stan likwidacji. Do 31 marca 1990 roku wszystkie Spółdzielnie zobowiązane zostały do przeprowadzenia przedterminowych wyborów do organów spółdzielni. Dlatego 20 marca Zebranie Przedstawicieli Banku w Świdwinie dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej.

W jej skład weszli:

 • Franciszek Kieruzel – przewodniczący,
 • Czesław Kowalewski – zastępca Przewodniczącego,

oraz członkowie: Mieczysław Bieńczak, Stanisław Brodowicz, Ryszard Englisz, Barbara Gaj, Józef Kłosowski, Stanisław Kiełtyka, Bernard Laufer, Ireneusz Pawlak, Tadeusz Paciorek, Paweł Tokarski, Bogusław Tyma, Zdzisław Wójcik, Henryk Kowalczyk.

Rada Nadzorcza w tym samym dniu wybrała Zarząd Banku w składzie:

 • Jan Ostapiec – prezes Zarządu – społeczny,
 • Andrzej Przygórski – zastępca prezesa Zarządu – etatowy,
 • Władysław Wiak – członek – społeczny,
 • Irena Kowalska – członek – etatowy.

W dniu 19 kwietnia 1990 roku Rada Nadzorcza uzupełniła skład Zarządu, powołując na członka – Marię Pawlaczyk – pełniącą funkcję zastępcy dyrektora BS. Rozpoczęto wprowadzanie komputeryzacji Banku. W kwietniu 1992 roku Bank uruchomił dwa kantory wymiany walut w Świdwinie i Sławoborzu. Oddziały w Brzeżnie i Sławoborzu przekształcone zostały w punkty kasowe w związku z likwidacją struktury oddziałowej Banku. Nastąpiła redukcja zatrudnienia o 10 osób w związku z gwałtownym zmniejszeniem państwowych podmiotów gospodarczych (likwidacja PGR). Rozpoczęcie funkcjonowania Ustawy o Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużania Rolnictwa, z której skorzystało 31 rolników zadłużonych w Banku. Rok 1993 zapisał się inicjatywami zmierzającymi do samoobrony Banków Spółdzielczych w związku z licznymi upadkami BS i złą atmosferą w prasie. Zrealizowano wzajemne członkostwo z 18 bankami woj. koszalińskiego oraz stworzono fundusz samopomocowy. Rozpoczęto dyskusję na temat restrukturyzacji BGŻ i BS. W roku 1994 rozpoczęto deklarowanie środków wymaganych przy powołaniu Bałtyckiego Banku Regionalnego w Koszalinie. W tym celu obradowały 2 Nadzwyczajne Zebrania Przedstawicieli 21.10 i 14.12.1994 r. – jako początek realizacji Ustawy z 24.06.1994 roku. Jak się okazało, poza ściągnięciem z Banków Spółdzielczych środków na utworzenie Banków Regionalnych oraz przejęciem niewielkiego złego portfela kredytowego, nie zrealizowano najważniejszego zadania, jakim miała być konsolidacja działalności oraz bilansów Banków Spółdzielczych.

W latach 1995-1999 Zarząd Banku stanowią:

 • Andrzej Przygórski – prezes Zarządu,
 • Irena Kowalska – członek Zarządu – główny księgowy,
 • Sabina Strenk – członek Zarządu – specjalista ds. kredytów.

Rok 1998 zapoczątkował poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów progów kapitałowych. Porozumienie z Zarządami oraz Radami Nadzorczymi Banków Spółdzielczych w Będzinie, Czaplinku, Gościnie, Bornem Sulinowie i Rymaniu w sprawie wspólnego połączenia działalności z BS w Świdwinie, za zgodą KNB zakończyło się sukcesem. Podjęcie przez Zebranie Przedstawicieli uchwał łączeniowych z dniem 1 lipca 1999 roku w/w grupy bankowej, rejestracja sądowa połączenia oraz nowego Statutu w grudniu 1999 roku oraz uchwalenie nowej nazwy Banku – „Pomorski Bank Spółdzielczy" z siedzibą w Świdwinie rozpoczął kolejny nowy etap w historii spółdzielczej Banku w Świdwinie.

W wyniku połączenia powstała silna spółdzielcza jednostka bankowa o dużym obszarze działania obejmującym teren powiatów: drawskiego, świdwińskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego oraz powiatów ościennych (łączenie 13 powiatów i miasto Koszalin).

W pierwszym okresie istnienia Pomorskiego Banku Spółdzielczego – zgodnie z porozumieniem zawartym przez łączące się banki – Zarząd Banku przejściowo składał się aż z 13 osób reprezentujących wszystkie oddziały.

Pierwszym prezesem Zarządu PBS został dotychczasowy prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Świdwinie – Andrzej Przygórski, natomiast nowo wybranej 15-osobowej Radzie Nadzorczej przewodniczył Bogusław Tyma.

Stopniowo zmniejszono liczbę członków Zarządu do 5 osób.

Przez szereg lat Zarząd działał w pięcioosobowym składzie:

 • Krzysztof Drapała – prezes Zarządu,
 • Zbigniew Januszaniec – zastępca prezesa Zarządu,
 • Leszek Nienartowicz – zastępca prezesa Zarządu,
 • Irena Hudaniec – członek Zarządu,
 • Teresa Turkacz – członek Zarządu.

W wyniku kolejnych zmian organizacyjnych liczbę członków Zarządu zmniejszono do trzech osób. Od 2009 roku Zarząd Banku działa w składzie:

 • Krzysztof Drapała – prezes Zarządu,
 • Leszek Nienartowicz – wiceprezes Zarządu,
 • Tomasz Święs – wiceprezes Zarządu.

Prezydium 15-osobowej Rady Nadzorczej Banku na kadencję 2016-2020 działa w składzie:

 • Mirosław Ekiert – przewodniczący Rady,
 • Mieczysław Skrzypczak – z-ca przewodniczącego Rady,
 • Agnieszka Bachorowska – sekretarz Rady.

Kontakt

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

ul. Niedziałkowskiego 5
78-300 Świdwin
tel. 94 366 64 00
fax. 94 365 22 42

Sj Popup

Infolinia 800 88 88 88
Bankomaty SGB
Zastrzeganie kart (22) 515 31 50
Kursy walut
BANKOWOŚĆ INTERNETOWA