Jeśli chcesz ubezpieczyć swoje mienie od zdarzeń losowych czy kradzieży, zabezpieczyć się przed skutkami utraty karty płatniczej, wypłaconych środków i zakupów opłaconych kartą lub skorzystać z kompleksowego pakietu ubezpieczeń maszyn rolniczych od kradzieży i innych zdarzeń losowych, skorzystaj z naszej oferty ubezpieczeń.

Spółdzielcza Grupa Bankowa w zakresie ubezpieczeń współpracuje z Concordią Polska Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych i Wielkopolskim Towarzystwem Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordią Capital S.A.


Życie Komfort


ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIA:

 • śmierć Ubezpieczonego (Pakiet 1)
 • śmierć ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby (Pakiet 2)
 • śmierć ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby, poważne zachorowanie Ubezpieczonego (Pakiet 3)


Dodatkowo:

 • śmierci dziecka lub małżonka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (Pakiet bliscy)
 • utraty pracy (Pakiet – ryzyko utraty pracy)


Dla kogo przeznaczony jest produkt?

 • Klientów indywidualnych w wieku 18-85 (pomniejszone o okres trwania umowy zadłużeniowej np. kredytu, pożyczki itp.) – w przypadku gdy ubezpieczenie zawierane jest w celu zabezpieczenia spłaty zadłużenia (np. kredytu, pożyczki, limitów zadłużeniowych w rachunku, umów leasingu)
 • Klientów indywidualnych w wieku 18-65, w przypadku gdy ubezpieczenie nie jest zawierane w celu zabezpieczenia spłaty zadłużenia


Korzyści

 • bezpieczeństwo dla Ciebie i Twoich bliskich – m.in. zabezpieczenie spłaty kredytu
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • bezpieczeństwo od zaraz – możliwość jednoczesnego zawarcia umowy np. kredytu i ubezpieczenia
 • możliwość wyboru rodzaju sumy ubezpieczenia na: stałą sumę ubezpieczenia lub kredytową sumę ubezpieczenia

Ubezpieczenie majątkowe


Concordia Dom

Przedmiotem ubezpieczenia może być: dom, mieszkanie lub nieruchomości w budowie wraz ze stałymi elementami budynku, garaż wolnostojący, budynek gospodarczy oraz ruchomości domowe, stałe elementy wyposażenia, umożliwienie obrony interesów prawnych Ubezpieczonego oraz poniesienie przez Ubezpieczyciela związanych z tym kosztów, odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego (z tytułu szkód w mieniu lub na osobie, wyrządzonych osobom trzecim w następstwie działania lub zaniechania). Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.:

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji
 • ubezpieczenie oszklenia zewnętrznego i wewnętrznego od stłuczenia i pęknięcia
 • ubezpieczenie porady prawnej


Możliwość wyboru spośród trzech wariantów:

  • wariant BASIC – ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia
  • wariant STANDARD – ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Ubezpieczonego i jego osób bliskich zamieszkujących z Ubezpieczonym i prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe
  • wariant PREMIUM – ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Ubezpieczonego i jego osób bliskich zamieszkujących z Ubezpieczonym i prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe oraz ubezpieczenie Porady Prawnej w życiu prywatnym


Dla kogo przeznaczony jest produkt?

Osób fizycznych będących właścicielami domu, mieszkania, nieruchomości w budowie, garażu wolnostojącego lub budynku gospodarczego bądź budowli względnie osób fizycznych, którym przysługują do tego mienia ograniczone prawa rzeczowe tj. własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.


Korzyści

 • ochrona mienia
 • szeroki zakres ubezpieczenia – również m.in. od skutków uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, naporu śniegu
 • elastyczna oferta – możliwość wyboru dogodnego wariantu ubezpieczenia (BASIC, STANDARD, PREMIUM)
 • możliwość wznowienia ochrony na kolejny okres z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej

Pakiet Bezpieczna Karta


Zakres ubezpieczenia

 • od nieuprawnionych transakcji

ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe na skutek nieuprawnionej transakcji dokonanej przez osobę trzecią przy użyciu karty utraconej w wyniku kradzieży, przywłaszczenia, kradzieży z włamaniem, utraty na skutek rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zagubienia karty, od chwili utraty karty do momentu jej zastrzeżenia – ochrona obejmuje zdarzenia powstałe w kraju i za granicą

 • środków pieniężnych wypłaconych przy użyciu karty

ubezpieczeniem objęte są środki pieniężne wypłacone z bankomatu przy użyciu karty, a następnie utracone na skutek kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej lub wymuszenia rozbójniczego – ochrona obejmuje zdarzenia powstałe w kraju i za granicą

 • towaru zakupionego za pomocą karty

ubezpieczeniem objęte są towary zakupione za pomocą karty, a następnie utracone w wyniku kradzieży, kradzieży włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zniszczenia towarów o wartości przekraczającej 200 zł w chwili zakupu – ochrona obejmuje zdarzenia powstałe w kraju i za granicą

 • towaru zakupionego za pomocą karty


Korzyści

 • kompleksowy zakres ochrony


Produkty powiązane

 • karty debetowe

Pakiet I
W ramach pakietu usług assistance (Pakiet I) Towarzystwo zapewnia szeroki zakres pomocy w nagłych sytuacjach i nieszczęśliwych wypadkach.

Co obejmuje Pakiet I?

W ramach pakietu otrzymujesz następujące usługi assistance:

DOM ASSISTANCE
pomoc wyspecjalizowanego fachowca (m.in. hydraulika, ślusarza, elektryka) w przypadku awarii w mieszkaniu, naprawa sprzętu RTV, AGD (pralek, zmywarek, lodówek) oraz pomoc informatyka w razie awarii komputera

AUTO ASSISTANCE Z SERWISEM CONCIERGE
pomoc w podróży w związku z wypadkiem lub awarią pojazdu zaistniałą na terenie RP oraz udzielenie informacji przez Operatora dotyczących m.in. formalności i wymaganych dokumentów przy zgłaszaniu i wypełnianiu deklaracji wypadkowej, stanu dróg, sieci autoryzowanych warsztatów naprawczych oraz świadczenie usług z zakresu serwisu Concierge

POMOC MEDYCZNĄ NA TERENIE RP
zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy medycznej dla Ubezpieczonego w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku zaistniałego na terenie RP, zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy medycznej dla Ubezpieczonego w razie jego nagłego zachorowania oraz udzielenie usług informacyjnych (m.in. informacja o placówkach służby zdrowia w razie choroby lub urazu, do których doszło poza miejscem zamieszkania, informacja o aptekach czynnych całą dobę)

KOSZTY LECZENIA I ASSISTANCE PODCZAS PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ
zorganizowanie i pokrycie kosztów leczenia Ubezpieczonego oraz kosztów usług assistance poniesionych w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, kosztów leczenia szpitalnego, kosztów transportu medycznego Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub do placówki medycznej na terenie RP

Kto może zostać objęty ubezpieczeniem?

Z usług jakie oferuje assistance mogą skorzystać bezpłatnie posiadacze kont osobistych SGB Prestiż oraz odpłatnie posiadacze kont osobistych SGB IMPULS, SGB PRIORYTET, SGB KONKRET oraz SGB EKSPERT.

Jak skorzystać z Assistance?

Aby skorzystać z możliwości jakie daje Ubezpieczenie Assistance, wystarczy zadzwonić do Centrum Operacyjnego pod numery telefonów +48 22 563 12 14 lub +48 22 383 22 14 i podać numer PESEL.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKASZ:

pod numerem infolinii: 800 888 888 (opłata jak za połączenie lokalne)
w oddziałach SGB-Banku S.A. na terenie całego kraju

Infolinia 800 88 88 88
Bankomaty SGB
Zastrzeganie kart (22) 515 31 50
Kursy walut
Komunikaty