Aktualności

Zarząd Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie, działając na podstawie §15 ust. 6 Statutu Banku, zawiadamia, że w dniu 31.03.2017 r. (piątek) o godz. 11.00 w „Młynie nad Starą Regą” w Tarnowie 1, 73-150 Łobez, odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
Członków Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku i regulaminu Zebrania.
 3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Sprawozdanie z działalności Banku za 2016 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2016 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
 8. Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji ustawowej przeprowadzonej w Banku w 2016 roku.
 9. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli; przedstawienie wniosków i postulatów z zebrań Grup Członkowskich; przedstawienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok, omówienie zmian w statucie Banku.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2016 rok; sprawozdanie z oceny stosowania w Banku Polityki Ładu Korporacyjnego i Polityki Wynagrodzeń; raport Komisji z oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku za 2016 r.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami i innymi materiałami przedstawionymi do zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej Banku za 2016 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2016 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2016 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2016 rok,
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok,
  • udzielenia absolutorium dla Zarządu Banku (indywidualnie każdemu członkowi Zarządu),
  • określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć (do 280 mln zł),
  • wyznaczenia kierunków działalności Banku,
  • zatwierdzenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku”,
  • zatwierdzenia zmian w „Polityce Ładu Korporacyjnego Banku”,
  • zatwierdzenia działań wynikających z wniosków polustracyjnych.  
 13. Wolne wnioski i sprawy różne.
 14. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 15. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że sprawozdanie finansowe Banku za 2016 rok oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli członków Banku są wyłożone w Oddziałach Banku w: Będzinie, Bornem Sulinowie, Czaplinku, Gościnie, Rymaniu, Świdwinie oraz w sekretariacie Centrali w Świdwinie.

Zarząd Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie