Mając na względzie wytyczne Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na mocy którego zmieniono dotychczas obowiązujące obostrzenia związane z zakazem organizowania spotkań, zebrań i zgromadzeń, niezależnie od ich rodzaju, Zarząd Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie, działając na podstawie §15 ust. 6 Statutu Banku, zawiadamia, że w dniu 23.06.2020 r. (wtorek) o godz. 11.00 w restauracji „Stary Młyn”, ul. Szczecińska 51, 78-300 Świdwin, odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Członków Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie.

Poniżej prezentujemy proponowany porządek obrad. W stosunku do prezentowanego w piśmie L.dz. SC/310/2020 z dnia 09.03.2020 r. porządku obrad dodano punkt 14j dotyczący wyboru delegata na zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu.

Proponowany porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 3. 3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. 4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
 5. 5. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 6. 6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku.
 7. 7. Sprawozdanie z działalności Banku za 2019 rok, w tym propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.
 8. 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2019 rok.
 9. 9. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli; przedstawienie wniosków i postulatów z zebrań Grup Członkowskich.
 10. 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2019 rok.
 11. 11. Raport z oceny stosowania zasad zawartych w Polityce Ładu Korporacyjnego Banku za 2019 rok.
 12. 12. Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku za 2019 rok.
 13. 13. Dyskusja nad sprawozdaniami i innymi materiałami przedstawionymi do zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli.
 14. 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. 14.1 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2019 rok,
  2. 14.2 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2019 rok,
  3. 14.3 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2019 rok,
  4. 14.4 udzielenia absolutorium dla Zarządu Banku (indywidualnie każdemu członkowi Zarządu),
  5. 14.5 podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok,
  6. 14.6 oceny funkcjonowania Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku za 2019 rok,
  7. 14.7 oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Banku za 2019 rok,
  8. 14.8 oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć (do 350 mln zł),
  9. 14.9 wyznaczenia kierunków działalności Banku,
  10. 14.10 wyboru delegata na zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu.
 15. 15. Wolne wnioski i sprawy różne.
 16. 16. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 17. 17. Zamknięcie obrad.

W uzupełnieniu do przesłanych Państwu materiałów będących przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli (pismo L.dz. SC/322/2020 z dnia 11.03.2020 r.) załączamy do niniejszego pisma projekt uchwały, o której  mowa w punkcie 14j oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2019 rok z punktu 8.

Jednocześnie zawiadamiamy, że sprawozdanie finansowe Banku za 2019 rok oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli członków Banku są wyłożone w Oddziałach Banku w: Będzinie, Bornem Sulinowie, Czaplinku, Gościnie, Rymaniu, Świdwinie oraz w sekretariacie Centrali Banku w Świdwinie.

                                                                                  

Zapraszamy

Zarząd

Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie

 

 

Kontakt

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

ul. Niedziałkowskiego 5
78-300 Świdwin
tel. 94 366 64 00
fax. 94 365 22 42

 

Terminale Płatnicze

Infolinia 800 88 88 88
Bankomaty SGB
Zastrzeganie kart (22) 515 31 50
Kursy walut
Komunikaty