Zarząd Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie, działając na podstawie §15 ust. 6 Statutu Banku, zawiadamia, że w dniu 26.06.2018 r. (wtorek) o godz. 12.00 w restauracji „Stary Młyn”, ul. Szczecińska 51, 78-300 Świdwin, odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Członków Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku i regulaminu Zebrania.
 3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Sprawozdanie z działalności Banku za 2017 rok, w tym propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
 8. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli; przedstawienie wniosków i postulatów z zebrań Grup Członkowskich; omówienie projektu zmian w statucie Banku w związku z zaleceniami KNF.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2017 rok; sprawozdanie z oceny stosowania w Banku Polityki Ładu Korporacyjnego i Polityki Wynagrodzeń; raport Komisji z oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku za 2017 r.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami i innymi materiałami przedstawionymi do zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej Banku za 2017 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2017 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2017 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2017 rok,
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,
  • udzielenia absolutorium dla Zarządu Banku (indywidualnie każdemu członkowi Zarządu),
  • określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć (do 320 mln zł),
  • wyznaczenia kierunków działalności Banku,
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że sprawozdanie finansowe Banku za 2017 rok oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli członków Banku są wyłożone w Oddziałach Banku w: Będzinie, Bornem Sulinowie, Czaplinku, Gościnie, Rymaniu, Świdwinie oraz w sekretariacie Centrali w Świdwinie.

Zarząd Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie

Infolinia 800 88 88 88
Bankomaty SGB
Zastrzeganie kart (22) 515 31 50
Kursy walut
Komunikaty